Algemene Inschrijvings- en Betalingsvoorwaarden


1. In verband met kosten van voorbereidende activiteiten vindt facturering van opleidingstrajecten in principe vooraf plaats. Dit gebeurt na ondertekening van de opdrachtbevestiging. Het afgesproken bedrag dient voor de start van het traject worden voldaan. Reiskosten kunnen eventueel op basis van nacalculatie worden doorberekend.

2. Inschrijving voor open inschrijvingstrajecten vindt alleen schriftelijk plaats. Inschrijvingen zijn pas door Introspectief aanvaard na schriftelijke bevestiging. Deze bevestiging vindt uiterlijk 48 uur na de schriftelijke inschrijving plaats. 

3. Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum, zoals op de factuur vermeld. Deelnemers worden alleen toegelaten tot de cursus nadat het cursusgeld is voldaan, tenzij hierover rechtstreeks met de klant afwijkende afspraken zijn gemaakt.

4. Introspectief houdt zich het recht voor om bij onvoldoende aanmeldingen cursussen te annuleren of af te wijken van vermelde data. De beslissing over het al dan niet doorschuiven van een cursus ligt bij Introspectief.

5. De cursist heeft het recht gebruik te maken van een bedenktijd van 14 dagen na het moment van inschrijving. Bij annulering door de cursist na 14 dagen zijn kosten verschuldigd. Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de cursus is 150,- Euro verschuldigd, tot 1 maand voor aanvang van de cursus 25% van het cursusgeld en bij annuleringen korter dan één maand is dat 50% van het cursusgeld.

6. Indien niet tijdig wordt betaald is rente verschuldigd van 1% per maand. Indien de vordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen zijn bovendien alle daarmee verbonden kosten voor rekening van de betalingsplichtige.

7. Introspectief bezit het auteursrecht op de door haar verschafte leermiddelen. Niets mag worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Introspectief.

8. Introspectief heeft het recht om medewerkers van het bureau in te zetten als trainee.

9. Alle medewerkers van Introspectief verklaren zorgvuldig om te gaan met vertrouwelijke informatie afkomstig van de opdrachtgever of cursist en zich te conformeren aan geheimhoudingsplicht van de opdrachtgever.


Algemene klachtenregeling 


Artikel 1
Wij streven naar een optimale dienstverlening voor onze klanten. De wens van onze klant is altijd het uitgangspunt voor ons handelen. Mochten er onverhoopt klachten ontstaan of blijkt dat onze klant niet tevreden is, dan zullen wij er alles aan doen om de klacht naar tevredenheid van de klant op te lossen.

Artikel 2
Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Artikel 3
Na ontvangst van de klacht zullen wij binnen 24 uur een schriftelijke bevestiging hiervan verzenden naar de betreffende partij.

Artikel 4
Binnen 5 werkdagen maken wij een afspraak om telefonisch dan wel in een persoonlijk gesprek de klacht te inventariseren en daar een oplossing voor te vinden die naar tevredenheid is voor beide partijen.

Artikel 5
Wij streven ernaar uiterlijk binnen 4 weken de klacht volledig en naar tevredenheid van de klant te hebben opgelost. Mocht het oplossen van de klacht langere tijd in beslag nemen zal de klant hier altijd over worden geïnformeerd.

Artikel 6
Voor geschillen waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zal het advies worden ingewonnen bij een onafhankelijk mediator. Hierbij verwijzen wij naar mevrouw Amber Schipper, begeleider/coach van Amber Zorg. Dit advies zal door Introspectief als bindend worden beschouwd.

Artikel 7
Correspondentie over de klacht en de wijze van afhandeling zal gedurende 5 jaren worden bewaard in de jaar-administratie van Introspectief.